Общи условия за участие в състезания

1. Участието в състезания, които са организирани или провеждани от Детската академия, е доброволно и по преценка на родител.
2. Ръководството и преподавателите на Детската академия не се ангажират с изричното уведомяване на родителите за предстоящи състезания, с напомняне за срокове за записване или за попълване на необходимите заявки за участие или други документи.
3. Датите за предстоящите състезания са публикувани в секция Състезанията през 2023-2024 учебна година на сайта на Детската академия.
4. За участие в състезанията е необходимо родителят предварително да попълни и изпрати регистрационна форма, линк към която се публикува на сайта на Детската академия, в секция Новини, преди всяко състезание. При записване за участие в състезание с изпращане на регистрационна форма, таксата за участие се заплаща предварително, по банков път. При неявяване на детето на състезанието, независимо от причините, таксата за участие не се възстановява. Фактурата за извършено плащане се изпраща единствено по електронен път при изрично искане от страна на родител в писмена форма на адрес office@childrens-academy-bg.com.
5. Информацията, която се попълва в регистрационната форма, зависи от регламента и обхвата на състезанието (национално или международно) и включва имената, възрастта/класа и училището на участника, както и имената на родител, номера на мобилен телефон за контакт с него и електронна поща. Изпращането на регистрационната форма означава, че родителят е запознат и съгласен с настоящите Общи условия за участие в състезания и дава съгласието си за обработване на предоставените лични данни. 
6. Информацията в регистрационната форма НЕ се попълва само с главни букви.
7. Информацията, която е попълнена в регистрационната форма, се използва за съставянето на списъци на участниците в състезанието, на протоколите с резултатите на участниците и за надписване на сертификатите/грамотите на наградените участници, като се копира във вида, в който е подадена от родителя.
8. Отговорност за верността на подадената в регистрационната форма информация носи родителят, който я попълва.
9. Ръководството и преподавателите на Детската академия не извършват никакви корекции в подадената в регистрационната форма информация.
10. Потвърждение за успешно регистриране за участие в състезание се появява на екрана веднага след като регистрационната форма бъде изпратена или чрез копие на попълнената информация, получено на имейла, от който е изпратена. Друг вид потвърждение не се изпраща.
11. Резултатите на участниците в състезанията, организирани от Детската академия, се публикуват на сайта на Детската академия и във фейсбук страниците на Детската академия. След седемдневен срок информацията от сайта на Детската академия се архивира.
12. В случай, че родител не желае резултатът на детето му да бъде публикуван на сайта на Детската академия и във фейсбук страниците на Детската академия, детето няма право да участва в състезанието, което е организирано от Детската академия.
13. При публикуването на резултатите няма да се използват каквито и да било средства или методи за прикриване на информация, свързана с имената и класа/възрастта на участниците. Изпращането на регистрационната форма за участие в което и да било състезание, организирано от Детската академия, означава, че родителят е запознат и съгласен с настоящите Общи условия за участие в състезания и дава съгласието си за публикуването на следните лични данни: имена на участника, клас, резултат, награда. 
14. Родителите на по-малките деца, които за първи път ще участват в състезание, което се провежда присъствено, трябва да им обърнат внимание, че по време на състезанието не е разрешено да се говори с другите деца, да се става или да се вдига шум, или да се излиза от залата преди края на състезанието. Необходимо е да бъде обяснено, че всеки работи самостоятелно и не идва на състезание, за да си рисува или да си играе. Уверете се, че детото може да напише правилно и четливо ТРИТЕ си имена, без да използва кратки или галени форми на името си.
15. Всички участници в състезание, което се провежда присъствено, трябва да бъдат в сградата на Детската академия 15-20 минути преди началния час на състезанието.
16. Необходимо е да носят химикалки, молив и гума и чертожни инструменти, ако състезанието е по математика.
17. В писмените работи се работи с химикалка. Това важи и за най-малките деца. Попълването на отговори в състезателните теми или бланки за отговори с молив е позволено само в случаите, когато това е изискване в регламента на състезанието.
18. По време на състезанието не е разрешено консумирането на храни или напитки, които са опаковани неподходящо или консумирането/разопаковането им е свързано с вдигането на шум.
19. Влизането с мобилни телефони в залите НЕ Е разрешено.
20. Нито един участник не може да си тръгне преди официалния край на състезанието, независимо кога ще предаде работата си.
21. След официалния край на състезанието преподавател придружава участниците до входа на Детската академия и се уверява, че родителят поема детето си. В случай, че родителят не е дошъл навреме, детото изчаква вътре в сградата идването на родителя. Забранено е децата да си тръгват без родител, с изключение на конкретни случаи, в които родителят е уведомил Ръководството на Детската академия.
22. Работите на участниците в състезанието могат да се видят на място, в Детската академия, в определните за тази цел дни и часове. Работите не се сканират и не се изпращат по електронна поща. 
23. При участие в състезание, което се провежда дистанционно, допълнително се предоставя подробна информация.
24. В случай, че родител прояви неуважително отношение към преподаватели или към статута на Детската академия като образователна институция, или си позволи да урони престижа и доброто име на Академията, Ръководството на Детската академия ще прекрати участието на детето му в състезания, организирани или провеждани от Детската академия.